LMK Stropkov

História

Novodobá modelárska činnosť v Stropkove začala v septembri 1983, keď na II. Základnej škole bol zriadený modelársky krúžok pre žiakov 5. a 6. ročníka. Deti v priestoroch dielne pre pracovné vyučovanie začali so stavbou šarkanov a pokračovali klzákom kat. A3 – Favorit.

V apríli 1984 sa krúžok presťahoval do novozriadených priestorov DPaM, kde už mal vlastnú dielňu. Činnosť sa rozšírila aj na rakety a upútané modely.

23.februára 1987 sa za účasti 19 členov konala zakladajúca schôdza na ktorej ako 84. Základná organizácia Zväzarmu bol založený Leteckomodelársky klub pri DPaM v Stropkove. Klub organizoval rôzne súťaže, hlavne pre detí, na okresnej a krajskej úrovni. Od roku 1987 začal usporiadavať Okresnú ligu voľných klzákov. Činnosť bola zameraná hlavne na výchovu modelárskeho dorastu. Z odbornosti to boli hlavne voľné a upútané modely.

V lete 1987 sa klub presťahoval do nových priestorov Stanice mladých prírodovedcov, pri úprave ktorej členovia klubu brigádnicky odpracovali cez 2000 brigádnických hodín. Klub týmto získal väčšie priestory, samostatný sklad a hlavne samostatný prístup do dielne. V týchto priestoroch začali pracovať 2 modelárske krúžky, v ktorých bolo spolu 38 detí.

V roku 1989 bola nadviazaná družba s modelárskym klubom v poľskom Rymanowe a v júli a o rok neskoršie sa uskutočnili recipročné týždenné tábory. V lete roku 1990 je dokončená v areály pod lyžiarskym vlekom dráha pre U- modely. Položením asfaltového koberca sa získala plocha 45×45m. Od tohto obdobia sa začína zväčšovať záujem o upútané modely. V spolupráci s klubmi z Bardejova a Humenného je organizovaný Poddukelský seriál v kategóriách UŠ – Štart a ŠUM. V klube sa začína lietať kategória F2A.

V roku 1991 sa klub zaregistroval pod poradovým číslom 43 na Zväze modelárov Slovenska. Došlo čiastočne aj k zmene názvu na Leteckomodelársky klub pri DDaM v Stropkove. Členskú základňu tvorilo v tom čase 29 členov. Vyvrcholením činnosti v tomto roku bolo zorganizovanie Majstrovstiev Slovenska upútaných modelov v kategóriách F2A, F2B, F2C, F2D a F4B. Veľký záujem o U-modely mal za následok rozšírenie počtu krúžkov, takže od septembra začali pracovať tri krúžky – začiatočníci, voľné modely a upútané modely. V roku 1992 sa rozšírili zahraničné kontakty aj na maďarský Miškolc, kde sme sa v apríli a októbri zúčastnili na súťažiach voľných modelov. Rok 1992 bol významný aj zorganizovaním dvoch zájazdov na Majstrovstvá sveta – Majstrovstvá sveta upútaných modelov v Hradci Králové a Majstrovstva sveta juniorov v kategóriách F1A, F1B a F1C v Lučenci. Od roku 1992 klub už usporiadava verejnej súťaže o Cenu a.s. Tesla Stropkov v kat. F1H, A3 a H, ktorá je sponzorovaná peknými cenami z výrobného programu podniku. Z dôvodu zabezpečenia dostatku príležitosti pre súťažne lietanie hlavne u mladých členov, klub od roku 1993 organizuje Jarnú a Jesennú ligu voľných modelov v kat. H resp. H a F1H. Pre mladých adeptov modelárskeho športu zorganizoval klub v roku 1995 dve súťaže šarkanov podľa vlastných pravidiel.

V roku 1996 sa členovia klubu prvýkrát zúčastnili Majstrovstiev Slovenska voľných modelov v Martine. Súťažilo sa v kat. F1H, F1K, A3 a H, kde si nepočínali najhoršie a v konečnom zúčtovaní obsadili jedno prvé, jedno druhé a dve tretie miesta. V septembri na Celoslovenskej súťaži Amavetu v Lučenci mladí modelári z klubu získavajú 1., 2. a 4. miesto.

Na konci roka 1996 boli odsúhlasené stanovy klubu a zároveň bol prijatý názov Leteckomodelársky klub Stropkov. Zaregistrovaním stanov v roku 1997 a pridelením IČO sa klub stáva samostatným subjektom. V auguste sa klub znova sťahuje. Je to do priestorov CVČ-ABC. Stavebnou úpravou tu vznikajú priestory pre dielňu, klubovňu a sklad. Činnosť je v tomto čase zameraná prevážne na voľné modely. Okrem malých foriem sa začínajú stavať aj modely F1A, s ktorými sa členovia v roku 1998 zúčastňujú niektorých súťaží seriálu M-SR. V júni 1999 sa v Martine konajú Majstrovstvá Slovenska v kat. F1H, F1K, A3 a H, kde 10 členov získava štyri prvé, dve druhé a tri tretie miesta. V auguste je založená na adrese www.gabal.sk/lmk prvá internetovská stránka klubu.Táto sa postupne sťahuje na rôzne servery. Najprv je to home .sk a neskôr szm.sk. Taktiež dochádza k rôznym grafickým úpravám a postupne sa rozširuje, takže sa stáva jednou z mála " jednoduchou, ale dobre fungujúcou modelárskou stránkou" na Slovensku.

Členovia klubu vedú pri CVČ-ABC dva modelárske krúžky zamerané hlavne na voľné modely pre ktoré organizujú aj rôzne súťaže. Na začiatku roka je to klubová súťaž s jednoduchým školným hádzadlom ( v poslednej dobe je to STEHLÍK) a následne Jarná, resp. Jesenná liga v kategóriách H, A3 a F1H. Podarilo sa udržať tradíciu najväčšej súťaže v Stropkove – Cenu a.s. Tesla, ktorá sa uskutočňuje týždeň po Veľkej noci. V čase letných prázdnin sa usporiadava pre kategóriu upútaných modelov UŠ-Štart Letná liga ako jediná súťaž v tejto kategórii na Slovensku. Okrem domácich súťaží sa členovia klubu zúčastňujú aj verejných súťaží usporiadaných hlavne v Prešove, v Košiciach a poľskom Krosne.

V roku 2000 sa žiaci zúčastnili Krajských majstrovstiev Amavetu v kat. H, A3, F1H a F1K, odkiaľ postúpili na Celoslovenské majstrovstvá Amavetu kde obsadili 2× 1. miesto, jedno 2. a jedno 3. miesto. V spolupráci s CVČ-ABC sa od 17. do 21.7.2000 uskutočnil na Domaši-Petejovciach Letný modelársky tábor.

M-SR malých modelov sa v roku 2001 konajú v Trenčíne. Výprava 10 modelárov sa ani tu nestratila a obsadila 7 medailových miest, z toho 2×1., 4×2. a jedno 3. miesto. Na konci roka klub usporiadava v spolupráci s MsKS Modelársku výstavu.

Od roku 2002 klub využíva možnosť registrácie pre poukazovanie 1% z odvedenej dane. Takto získava jeden zo zdrojov pre podporu svojej činnosti. M-SR malých modelov sa konajú v Prešove a preto sa ich mohlo zúčastniť až 15 modelárov, ktorí získali 3×1. , 4×2. a 4×3. miesta.

Začiatkom roka 2003 bola usporiadane aj za účasti iných klubov a jedného výrobcu modelárskych potrieb z Krosna Modelárska výstava pri otvorení ktorej klub obdržal Ďakovný list primátora mesta za „prínos a rozvoj modelárskej činnosti v meste“. Pre malý záujem súťažiacich sme tento rok neusporiadali Letnú ligu U-modelov a nezúčastnili sa M-SR malých modelov v Trenčíne.

Na vrch