LMK Stropkov

Stanovy

ČLÁNOK I. Názov, sídlo a právna povaha klubu.

 1. Leteckomodelársky klub (ďalej len LMK) Stropkov je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú modelársku činnosť.
 2. LMK je právnym nástupcom Leteckomodelárskeho klubu pri DDaM v Stropkove, ako klubu organizovaného pod Slovenským zväzom modelárov.
 3. Názov LMK – LETECKOMODELÁRSKY KLUB STROPKOV. Názov LMK môže byť doplnený o názov sponzora alebo patronátnej organizácie, ktorý po vzájomnej dohode bude podporovať LMK aspoň jeden rok.
 4. Sídlom LMK je mesto Stropkov.
 5. LMK sa prihlasuje za riadneho člena Zväzu modelárov Slovenska.

ČLÁNOK II. Poslanie a hlavné úlohy.

LMK zastupuje záujmy modelárskeho hnutia, individuálnych členov a ďalej:

 1. Spracúva a uskutočňuje koncepciu rozvoja modelárskej činnosti na území okresu Stropkov.
 2. Vytvára podmienky pre rozvoj modelárskej činnosti:
  1. zabezpečuje účasť členov LMK na majstrovských súťažiach družstiev a jednotlivcov,
  2. získava prostriedky na zabezpečenie činnosti LMK,
  3. organizuje súťaže družstiev a jednotlivcov,
  4. venuje sa kompletnému rozvoju modelárskej činnosti medzi mládežou,
  5. vedie prehľad o dosiahnutých osobných výkonoch, tréneroch a rozhodcoch,
  6. spolupracuje s inými organizáciami a inštitúciami.

ČLÁNOK III. Členstvo v LMK Stropkov.

 1. Členstvo v LMK Stropkov je dobrovoľné. Členom sa môže stáť každý občan Slovenskej republiky alebo občan cudzieho štátu, žijúci trvalé v Slovenskej republike, starší ako 15 rokov, ktorý sa prihlási a zaplatí členský príspevok.
 2. Detí do 15 rokov môžu byť členmi LMK Stropkov so súhlasom rodiča, alebo svojho zákonného zástupcu.
 3. Členstvo v klube vzniká, alebo je ukončené schválením členskou schôdzou.
 4. Členstvo v klube končí vystúpením, nezaplatením členského príspevku ani po výzve, vylúčením a úmrtím.

ČLÁNOK IV. Práva a povinnosti členov.

 1. Každý člen LMK Stropkov má právo:
  1. zúčastňovať sa podujatí organizovaných LMK Stropkov,
  2. byť informovaný o činnosti klubu, podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k jeho činnosti,
  3. odvolávať sa proti rozhodnutiam smerujúcim voči jeho osobe,
  4. podľa svojich možností, schopností a záľub sa zapojiť do súťaží, výstav, školení, spoločenského života a iných akcií,
  5. používať priestory, náradie a výstroj, ktoré sú majetkom alebo v používaní klubu,
  6. podieľa sa na výhodách, ktoré LMK Stropkov poskytuje svojím členom,
  7. navrhovať zástupcov do orgánov LMK,
  8. voliť a byť volený (toto právo je podmienené dovŕšením 15 rokov veku),
  9. vykonávať vlastnú podnikateľskú činnosť a nakladať s prostriedkami získanými takouto činnosťou.
 2. Každý člen LMK Stropkov je povinný:
  1. dodržiavať Stanovy klubu, b) riadne a včas platiť stanovené členské príspevky,
  2. čestne a zodpovedne vykonávať zverené funkcie,
  3. hospodárne nakladať s užívaným majetkom
  4. propagovať základné zásady modelárstva a súťaživosť v zmysle fair-play.

ČLÁNOK V. Disciplinárne konanie.

 1. Za porušenie stanov, neplnenie členských povinnosti, za hrubú nedisciplinovanosť znevažujúcu dobré meno klubu, za nedodržiavanie bezpečnostných predpisov môže LMK Stropkov svojmu členovi uložiť tieto disciplinárne opatrenia:
  1. napomenutie,
  2. pokarhanie,
  3. pozastavenie činnosti,
  4. odvolanie z funkcie,
  5. zrušenie členstva,
  6. vylúčenie.
 2. Disciplinárne šetrenie koná spravidla trojčlenná komisia ustanovená výborom klubu. O uložení disciplinárneho opatrenia, napomenutia alebo pokarhania môže rozhodnúť výbor klubu.O pozastavení činnosti, odvolaní z funkcie, zrušení členstva a vylúčení rozhoduje členská schôdza klubu 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov, na návrh výboru klubu.
 3. Proti uloženiu disciplinárneho opatrenia a vylúčení má postihnutý právo sa odvolať v lehote do jedného mesiaca od oznámenia uloženia disciplinárneho opatrenia.

ČLÁNOK VI. Orgány LMK Stropkov.

 1. Orgánmi LMK sú:
  1. Členská schôdza (konferencia),
  2. Výbor LMK,
  3. Kontrolná komisia.
 2. Najvyšším orgánom LMK Stropkov je členská schôdza. Koná sa najmenej raz za rok. Výbor informuje členov o konaní členskej schôdze minimálne jeden týždeň pred dňom jej konania. Rozhoduje o zásadných otázkach činnosti klubu:
  1. schvaľuje stanovy LMK, prípadne ich zmenu,
  2. prerokúva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení LMK za predchádzajúce obdobie,
  3. rozhoduje o vstupe (resp. vystúpení) LMK do športových a spoločenských organizácií,
  4. volí členov výboru a kontrolnej komisie,
  5. určuje výšku členského príspevku.

  Mimoriadnu členskú schôdzu zvolá výbor LMK:

  1. ak to vyžadujú dôležité záujmy LMK, ktoré neznesú odklad,
  2. ak o to požiada aspoň 1/3 členov z hlasom rozhodujúcim.

  Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov LMK s hlasom rozhodujúcim.

 3. Činnosť klubu medzi členskými schôdzami riadi výbor LMK. Je volený členskou schôdzou na jeden rok. Výbor LMK má 5 členov, ktorí si zvolia:
  1. predsedu,
  2. tajomníka,
  3. hospodára,
  4. pokladníka,
  5. športového referenta.

  Výbor sa schádza podľa potreby, minimálne jeden krát za mesiac. Výbor sa musí zvolať, ak o to požiadajú minimálne dvaja členovia výboru. Výbor LMK je uznášania schopný ak sú prítomní aspoň traja členovia výboru. Uznesenie prijímajú väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Výbor LMK pôsobí najmä v týchto oblastiach:

  1. rozhoduje o zásadných majetkových a hospodárskych otázkach, schvaľuje rozpočet LMK,
  2. rozhoduje o výške príspevkov pre reprezentantov LMK (štartovné, cestovné, stravné, ubytovanie,…),
  3. vydáva vykonávacie predpisy, ktoré nepatria do výlučnej pôsobnosti členskej schôdze,
  4. schvaľuje miesto, termíny, finančné zabezpečenie súťaží,
  5. schvaľuje reprezentačné výbery LMK,
  6. schvaľuje športový kalendár LMK,
  7. riadi a propaguje činnosť LMK, získava sponzorov,
  8. prerokuje a uzatvára zmluvy a dohody s organizáciami a sponzormi,
  9. zabezpečuje styk s verejnosťou a masmédiami,
  10. zabezpečuje styk s inými organizáciami a združeniami.

Právne a ekonomicko-hospodárske úkony LMK podpisujú za výbor LMK aspoň dvaja plnoletí členovia.
4.Kontrolná komisia je nezávislý orgán zložený z troch volených členov (na funkčné obdobie jeden rok), ktorý:
a) kontroluje dodržiavanie stanov a ďalších predpisov,
b) kontroluje hospodárenie s majetkom klubu,
c) kontroluje otázky členskej evidencie a platenia členských príspevkov,
d) preveruje pripomienky, návrhy a sťažností k činnosti klubu,
e) preskúmava odvolanie sa člena proti rozhodnutiu výboru LMK.
Kontrolná komisia si volí svojho predsedu, ktorý sa zúčastňuje zasadnutí výboru LMK s hlasom poradným.

ČLÁNOK VII. Majetok a hospodárenie.

 1. Majetok klubu tvoria hmotné a finančné prostriedky získané:
  1. nadobudnutím,
  2. z členských príspevkov,
  3. vklady za usporiadané podujatia,
  4. dotácia a príspevky zo ZMoS a štátneho rozpočtu,
  5. úroky z deponovaných finančných prostriedkov,
  6. prostriedky získané z reklám a od sponzorov,
  7. dary a iné príjmy.
 2. Finančné prostriedky sú vedené na zvláštnom účte v príslušnom peňažnom ústave. Spravovaním financií je poverený pokladník LMK.
 3. Hospodárenie s majetkom sa riadi podľa obecne platných právnych predpisov.
 4. Výbor LMK predkladá členskej schôdzi ročnú správu o hospodárení a účtovnú uzávierku.
 5. Priebežný dozor nad hospodárením vykonáva kontrolná komisia LMK.

ČLÁNOK VIII. Záverečné ustanovenia.

 1. LMK Stropkov má právo používať svoj členský preukaz, vlajku, zástavu, znak, odznaky a pečiatky so svojím názvom a znakom.
 2. LMK Stropkov zanikne, uznesením členskej schôdze, ak o tom rozhodne minimálne 2/3 členov s hlasom rozhodujúcim.
 3. Pri zániku klubu vykoná likvidáciu majetkovej podstaty likvidačná komisia. Úhrada likvidačných nákladov sa uskutoční z aktívnych prostriedkov likvidácie. Zvyšok majetku sa vráti pôvodným majiteľom, prípadne sa rozdelí členom LMK podľa dĺžky trvania členstva a aktivity v LMK. 4. Tieto Stanovy LMK Stropkov sú platné odo dňa schválenia členskou schôdzou. 5. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie podľa platných právnych predpisov Ministerstva vnútra SR.

MV SR Registrácia vykonaná 28.5.1997

Na vrch